Home

 

Siamo lieti di averti sul nostro sito, trovererai una serie di servizi ed informazioni riguardanti, LO STOCCO DI MAMMOLA, la nostra azienda, i prodotti derivati dal Merluzzo artico Norvegese  StokkFisk conservato per essiccazione, e i vari servizi ed eventi legati allo STOCCO.
BUONA NAVIGAZIONE.

Stoccu e’ chi stoccu!

E’ inutili chi si faci a concorrenza
Mu s’agita e mu  grida cu lagnanza!
Cu saccatta lu stoccu gia si penza
Ca mangia e gusta n’ottima pietanza.
Lu stoccu, se’ vindutu a tempu giustu,
conza la panza e stimula lu gustu
chi du profumu pari ca ncatina
speciarmenti cu pipi e bucatina.

Cu  vindi stu piaciri di la vita?
Sentiti ggenti a verita’ firmata,
chi supra au marmu pari che’ scorpita
mu resta eternamenti ,senza data:

A lu sessantanovi di via Danti
Curriti ggenti a frotti, jiti ntanati,
c ambi l’assicuramu chiaru e tundu

lu stoccu nostru e’ u magghju di lu mundu!
Pietanza di li Dei sempri chj e’ degna!
Cu non di trova chj nommu si lagna,
veni chj’ prestu e mo’ mu si rassegna.

 

PROVATILU! 
Da Carmela e Mimmu ALAGNA

Di ‘u dialettu Mammulisi fudi u poeta:  

 Grazie a Remo Gargiulo